Op deze pagina heeft Gymnastiek- & Turnvereniging TENACO haar Huis- en Gedragsregels vastgelegd. Van eenieder wordt verwacht deze na te leven en zo nodig elkaar hierop aan te spreken.

De huisregels zijn richtlijnen, opgesteld voor zowel de leden als voor de bezoekers van onze vereniging. We zorgen er op deze manier voor dat we met elkaar het turnen op een voor iedereen zo leuk en sportief mogelijke manier kunnen uitoefenen.

Zie of ervaar je dingen die niet binnen onze gedragsregels passen of wil je ergens anders over praten, dat kan. TENACO heeft een vertrouwenspersoon, mevrouw Jamailia Peiter. Zij is bereikbaar via 06-34 231218. Wil je liever een meer onafhankelijk persoon spreken dan kun je je richten tot de NOC-NSF waarbij wij, via de KNGU, zijn aangesloten. Meer informatie hierover vindt je op https://centrumveiligesport.nl/.

Voor alle coaches, trainers, commissie- en bestuursleden is/wordt een Verklaring van Goed Gedrag aangevraagd (ook wel de VOG verklaring genoemd). Daarnaast heeft ieder lid van Gymnastiek- en Turnvereniging TENACO een voorbeeldfunctie in woord en gebaar.

Huisregels

Deze algemene gedragsregels gelden voor iedereen: spelers, trainers, assistent-trainers, ouders en overige bezoekers van Gymnastiek- en Turnvereniging TENACO.

1. Algemene gedragsregels

 • Heb respect voor anderen en gebruik fatsoenlijke taal, scheld en beledig niet.
 • Verbaal en fysiek geweld en (seksuele) intimidatie zijn uit den boze;
 • Pesten en beledigingen worden niet geaccepteerd;
 • Respecteer de privacy in de kleedkamers en ieders eigendommen;
 • Wees aansprakelijk voor door jou aangerichte schade;
 • Laat geen afval achter maar deponeer dit in de aanwezige afvalbakken;
 • Het consumeren van alcoholische dranken in de turnzaal is verboden;
 • Er is een strikt rookverbod in de turnzaal;
 • Gebruik van drugs is ten strengste verboden.

2. Gedragsregels voor recreatie-leden

2.1 Leden

 • Wees op tijd, en in turnkleding, in de zaal aanwezig.
 • Alleen een flesje water is toegestaan in de turnzaal, voor een drinkpauze.
 • Heb respect voor de (assistent-)trainer en luister naar de uitleg.
 • Heb respect voor elkaar. Moedig elkaar op een positieve wijze aan.
 • Verstorend gedrag tijdens de training belemmert anderen optimaal te trainen en is daarom niet toelaatbaar.
 • Zorg dat je een goede reden hebt om af te melden en doe dat in dat geval tijdig en liefst persoonlijk bij de trainer.
 • Telefoons mogen meegenomen worden in de zaal, maar worden tijdens de training niet gebruikt. Geluid dient men uit te zetten. Voor de bereikbaarheid geldt dit niet voor de trainer.

3. Gedragsregels voor selectieleden

3.1 Training

 • Wees op tijd, en in turnkleding, in de zaal aanwezig.
 • Alleen een flesje water is toegestaan in de turnzaal, voor een drinkpauze.
 • Heb respect voor de (assistent-)trainer en luister naar de uitleg.
 • Heb respect voor elkaar. Moedig elkaar op een positieve wijze aan.
 • Verstorend gedrag tijdens de training belemmert anderen optimaal te trainen en is daarom niet toelaatbaar.
 • Trainen is niet geheel vrijblijvend. Zorg dat je een goede reden hebt om af te melden en doe dat in dat geval tijdig en liefst persoonlijk bij de trainer.
 • Telefoons mogen meegenomen worden in de zaal, maar worden tijdens de training niet gebruikt. Geluid dient men uit te zetten. Voor de bereikbaarheid geldt dit niet voor de trainer.

3.2 Sociale media

 • Een groepsApp kan handig zijn voor het doorgeven van belangrijke mededelingen.
 • Het aanmaken en beheren van een groepsApp is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Alle leden van de groepsApp zien erop toe dat deze alleen voor turn-gerelateerde zaken gebruikt wordt.

3.3 Wedstrijden

 • Wees op tijd bij de voor jou geldende wedstrijden.
 • Probeer bij alle overige wedstrijden aanwezig te zijn.
 • Wanneer je echt niet aan een wedstrijd kunt deelnemen, meld je dan tijdig af bij de trainer.
 • Draag tijdens de wedstrijd het selectiepakje en het trainingspak. Heb je dit (nog) niet vraag dan of je het van een ander mag lenen.
  De vereniging biedt het selectiepakje te koop aan aan alle leden van de selectie. De trainingspakken zijn eigendom van de vereniging en zullen aan de leden van de selectie te leen uitgereikt worden. Je zorgt voor een goed gebruik van het aan jou geleende trainingspak. Desgevraagd lever je het trainingspak in zo goed mogelijke staat aan.
 • Neem een flesje water mee voor tijdens de drinkpauze. Let op: dit flesje mag niet overal mee de zaal in, vraag dit goed na.
 • Respecteer je tegenstander en de jury. Ga tijdens de wedstrijd niet in discussie en laat je niet provoceren.
 • Telefoons mogen niet meegenomen worden tijdens de wedstrijd. Voor de bereikbaarheid geldt dit niet voor de trainers.

4 Gedragsregels voor ouders/verzorgers

 • Als ouder/verzorger bent u een goed supporter en geeft u het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • U blijft uitsluitend tijdens de kijkweek kijken naar de training. Bij de overige trainingen bent u niet aanwezig in de turnzaal.
 • U blijft tijdens wedstrijden op de tribune of in een eventueel aanwezige kantine.
 • U houdt zich afzijdig van de training.
 • U bent bereid te helpen bij een activiteit, bijvoorbeeld bij het vervoer naar de locatie.
 • U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd af meldt voor een wedstrijd.
 • U voldoet op tijd de contributie. Bij automatische incasso zorgt u voor voldoende saldo en bij onverhoopt storneren maakt u het contributiebedrag zelf alsnog tijdig over.
 • Wanneer u kritiek, op- of aanmerkingen op de training, begeleiding of organisatie heeft, neemt u in eerste instantie contact op met de desbetreffende trainer of begeleider. Wanneer u er samen niet uitkomt, wordt de kwestie aan het bestuur voorgelegd.