Gymnastiek‐ en Turnvereniging TENACO Rotterdam (hierna TENACO) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante  informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met  persoonsgegevens. TENACO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving,  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

‐ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
‐ Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben, voor de verwerking  van uw persoonsgegevens;
‐ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
‐ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering  van de doeleinden waarvoor ze door u zijn verstrekt;
‐ Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en  deze respecteren.

Als TENACO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het  doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons  wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op onze website.